Hướng dẫn sử dụng LiteSpeed Web Cache Manager

Sử dụng giao diện LiteSpeed Web Cache Manager (cPanel >> Home >> Advanced >> LiteSpeed Web Cache Manager) trong cPanel để cài đặt và quản lý cache của website của bạn.

LiteSpeed Web Cache Manager là một plugin dành cho cPanel, đồng hành với LiteSpeed trong WHM.

Đây là trang đầu tiên được hiển thị khi truy cập trang plugin. Tại đây bạn sẽ được trình bày với 3 phần và một liên kết đến trang cài đặt.

 

Why Use LSCache? - Chứa một số thông tin về LSCache và các plugin LSCache có sẵn khác nhau thông qua liên kết Available LSCache Plugins.

Flush LSCache - Phần này chứa một nút để xóa nội dung của thư mục LSCache của bạn. Điều này sẽ xóa bộ nhớ cache cho tất cả các trang web sở hữu có bật LSCache.
LiteSpeed Cache Management - Phần này chứa liên kết đến trang LiteSpeed Cache Management cho các trang web WordPress sở hữu nơi LSCWP có thể được bật và tắt một cách chọn lọc trên cơ sở từng trang web.
Settings - Liên kết này sẽ đưa bạn đến trang cài đặt plugin.

 

Các trang LiteSpeed Cache Management và Settings sẽ được đề cập chi tiết hơn bên dưới.


LiteSpeed Cache Management - Bộ nhớ cache WordPress

Tại đây bạn có thể quản lý LSCWP cho các cài đặt WordPress của bạn riêng lẻ hoặc theo nhóm.

 

 

 

 

Bắt đầu từ bảng thực tế, chúng tôi có các trường sau:

    Discovered WordPress Installations: Trường này chứa đường dẫn của mỗi cài đặt WordPress được phát hiện trong hoạt động quét cuối cùng.

    Cache Status: Hiển thị trạng thái đã biết cuối cùng của LSCWP cho cài đặt WordPress được liệt kê.

    Flag: Trường này có thể để trống hoặc hiển thị biểu tượng cờ. Mặc dù cài đặt được gắn cờ (nói cách khác là hiển thị biểu tượng cờ), nhưng nó sẽ bị loại trừ khỏi tất cả các hoạt động trong tương lai Mass Enable/Disable LSCWP trong plugin WHM.

    Actions: Trường này chứa các nút hành động chỉ thực hiện một hành động cụ thể cho cài đặt WordPress có liên quan. Những hành động này bao gồm Enable/Disable LSCWPFlag/Unflag cài đặt này.

Nhìn vào hàng nút trên cùng, chúng ta có Scan/Re-scan, Refresh Status và ở bên phải, Flush All.

    Scan/Re-scan: Khám phá tất cả các cài đặt WordPress dưới mỗi thư mục gốc đã biết của người dùng cPanel. Những cài đặt được phát hiện này sau đó sẽ được lưu vào một tập tin dữ liệu và hiển thị trên màn hình trình quản lý. Nếu tệp dữ liệu này bị xóa hoặc bị hỏng, chỉ cần quét lại để sao chép lại danh sách.

    Refresh Status: Mỗi cài đặt WordPress được liệt kê sẽ có LSCWP Status phản ánh trạng thái của LSCWP cho cài đặt đó. Nút Refresh Status sẽ cập nhật giá trị này thành trạng thái mới nhất cho tất cả các cài đặt WordPress được liệt kê.

    Flush All: Giống như nút cùng tên trên trang chính, nút này sẽ xóa nội dung của thư mục LSCache của bạn. Điều này sẽ xóa bộ nhớ cache cho tất cả các trang web sở hữu có bật LSCache.

Di chuyển lên trên chúng ta có hàng nút dưới cùng được sử dụng để thực hiện các hoạt động nhóm. Các nút này hoạt động song song với các check-box được tìm thấy bên cạnh mỗi cài đặt được phát hiện để cho phép bạn thực hiện một số thao tác cơ bản chỉ cho nhóm đã chọn.

    Enable Selected & Disable Selected: Các nút này cho phép bạn bật và tắt LSCWP cho các cài đặt WordPress đã chọn.

    Flag Selected & Unflag Selected: Các nút này cho phép bạn đặt hoặc hủy đặt trường đặt cờ cho Cài đặt WordPress đã chọn. Các cài đặt được gắn cờ sẽ được loại trừ khỏi các hoạt động Mass Enable/Disable LSCWP trong plugin WHM.

Settings

Trang Settings cho phép bạn kiểm soát các cài đặt liên quan đến plugin khác nhau (một cài đặt tại thời điểm này).

 

Log File Level: Cài đặt này kiểm soát mức cao nhất của các logs sẽ được ghi vào tệp nhật ký nằm ở /home/$user/lscmData/ls_webcachemgr.log. Giá trị mặc định là INFO.

Cảm ơn quý khách đã xem bài viết, nếu vẫn chưa thao tác được hoặc cần hỗ trợ, hãy vui lòng liên hệ trực tiếp đến AZDIGI qua 2 kênh sau

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về [email protected]