Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt WordOps lên máy chủ Ubuntu

WordOps cung cấp khả năng triển khai WordPress nhanh và bảo mật với Nginx bằng cách sử dụng các lệnh đơn giản và dễ nhớ. Được bổ sung từ EasyEngine v3, nó đã hơn nhiều so với phiên bản EEv3 cập nhật với một số tính năng mới bao gồm Chứng chỉ SSL ký tự đại diện với hỗ trợ xác thực API DNS, tối ưu hóa nhân Linux hoặc gói Nginx tùy chỉnh mới với TLS v1.3 và Hỗ trợ HPACK của Cloudflare HTTP/2.

Cấu hình yêu cầu

  • Ram tối thiểu 512MB.
  • Dung lượng Disk(ổ cứng trống) tối thiểu 100MB.
  • Hệ điều hành hỗ trợ: Ubuntu (16.04 64bit, 18.04 64 bit), Debian (9 64 bit, 10 64 bit) và Raspbian (9 armv7l, 10 armv7l)

Các bước cài đặt

Đăng nhập vào máy chủ qua SSH và chạy lệnh dưới đây để bắt đầu cài đặt CyberPanel:

Cập nhật hệ thống với lệnh sau

apt update -y

Cài đặt WordOps bằng cách thực thi lệnh sau, hệ thống sẽ tự động cài đặt các package đi kèm và khởi chạy WordOps

wget -qO wo wops.cc && sudo bash wo

Cài đặt WordOps Stack

wo stack install
NginxAPT packageWordOps web server
PHP 7.2APT packagePHP7.2-FPM
MariaDB 10.3APT packageOpen-source version of MySQL
WP-CLIBinaryThe WordPress command-line tool
ComposerBinaryPHP packages manager
MySQLTunerBinaryCommand-line tool to tune MySQL
Fail2banAPT packageAuthentication bruteforce protection
phpMyAdminWeb AppMySQL server web interface
AdminerWeb Applightweight phpMyAdmin alternative
OpcacheGUIWeb Appweb interface for Opcache monitoring
NetdataBinaryMonitoring suite
AnemometerWeb AppMySQL Slow Query Monitor
WordOps dashboardWeb AppBootstrap template for WordOps backend
eXtplorerWeb AppWeb File manager
cheat.shBinaryCommand-line Linux cheatsheet
SendmailAPT packageSendmail MTA

Sau khi cài đặt xong và cần truy cập vào Backend của WordOps, bạn nhập lệnh sau để lấy thông tin

wo secure --auth

Sau đó bạn truy cập link bên dưới với thông tin vừa lấy được ở trên

https://YOUR.SERVER.IP:22222