Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt WordPress mặc định với WordOps

Bạn có thể tạo nhanh một website wordpress mới hoàn toàn với đầy đủ các cấu hình đi kèm tuỳ chỉnh như cache thông qua chỉ một dòng lệnh duy nhất.

Lệnh tạo website WordPress mặc định

wo site create domain.com --wp

Một số lệnh để thực hiện thay đổi sau khi đã cài đặt mặc định

  • --wpfc: Cài đặt WordPress với Nginx fastcgi_cache
  • --wpredis: Cài đặt WordPress với Redis Cache
  • --le: Thiết lập website có SSL miễn phí của Let’s Encrypt
  • --php73: Thiết lập website với php 7.3
  • --user=…: Thiết lập user admin website
  • --pass=…: Thiết lập pass admin website

Và để thực hiện thì bạn cần phải nhập lệnh

wo site update [domain.com] <options>

Để xem lại thông tin của một website thì cần nhập lệnh

wo site info domain.com
root@wordops:~# wo site info domain.com 
Information about domain.com (domain): 
Nginx configuration wp basic (enabled) 
PHP Version 7.2 
SSL disabled 
access_log /var/www/domain.com/logs/access.log 
error_log /var/www/domain.com/logs/error.log 
Webroot /var/www/domain.com 
DB_NAME domain_com_L2Zl0SPD DB_USER 
domain DB_PASS kNu3ZPMQdMXVZ64j3qpWE4S

Như vậy là đã cài đặt thành công WordPress mặc định với WordOps, hãy theo dõi tiếp các bài viết khác để cập nhật nhé!

Bình chọn lsvr_kba