Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi Timezone trên CentOS

Một số trường hợp khi máy chủ server/vps của bạn thời gian bị sai, timezone không chính xác gây ảnh hưởng đến việc đồng bộ thông tin hoặc các tác vụ mà bạn set lịch trong đó. Và bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi Timezone trên máy chủ Centos. 

Kiểm tra múi giờ hiện tại

# timedatectl

Bên dưới cho thấy múi giờ của hệ thống được đặt  America/New_York (EST, -0500)

   Local time: Tue 2019-12-17 21:42:07 EST
 Universal time: Wed 2019-12-18 02:42:07 UTC
    RTC time: Wed 2019-12-18 02:42:06
    Time zone: America/New_York (EST, -0500)
   NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
   DST active: no
 Last DST change: DST ended at
         Sun 2019-11-03 01:59:59 EDT
         Sun 2019-11-03 01:00:00 EST
 Next DST change: DST begins (the clock jumps one hour forward) at
         Sun 2020-03-08 01:59:59 EST
         Sun 2020-03-08 03:00:00 EDT

Thay đổi Timezone

# ls -l /etc/localtime
 • Trả về kết quả như sau
Output
lrwxrwxrwx. 1 root root 38 Mar 21 2018 /etc/localtime -> ../usr/share/zoneinfo/America/New_York 

Liệt kê tất cả các múi giờ khả dụng, bạn có thể liệt kê các tệp trong /usr/share/zoneinfo thư mục hoặc sử dụng lệnh timedatectl

# timedatectl list-timezones
Output
...
America/Tijuana
America/Toronto
America/Tortola
America/Vancouver
America/Whitehorse
America/Winnipeg
...
Asia/Ho_Chi_Minh
...

Khi bạn xác định cần thay đổi Múi giờ về vùng nào bạn tiến hành thay đổi với lệnh sau

# timedatectl set-timezone your_time_zone
 • VD: # timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

Thực hiện kiểm tra lại sau khi thay đổi

# timedatectl
Output  
  Local time: Wed 2019-12-18 09:45:01 +07
 Universal time: Wed 2019-12-18 02:45:01 UTC
    RTC time: Wed 2019-12-18 02:45:01
    Time zone: Asia/Ho_Chi_Minh (+07, +0700)
   NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
 RTC in local TZ: no
   DST active: n/a
 • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com