Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn tùy chỉnh cấu hình PHP trên SEO Hosting

Trong thời gian sử dụng Hosting tại AZDIGI, có thể mã nguồn của bạn không tương thích với cấu hình thiết lập PHP mặc định tại AZDIGI nên sẽ cần thiết lập lại cấu hình để tương thích với mã nguồn của bạn tốt hơn.

Đổi phiên bản PHP trên gói host

Mặc định host tại AZDIGI sẽ sử dụng PHP phiên bản 7.2, nếu mã nguồn của bạn không tương thích với phiên bản PHP này thì có thể đổi thành các phiên bản PHP khác, chúng tôi có hỗ trợ PHP PHP 5.6 và PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2 và PHP 7.3. Bạn đổi phiên bản PHP tại mục Select PHP Version trong DirectAdmin (đối với dịch vụ SEO Hosting).

Bạn đăng nhập vào DirectAdmin SeoHosting, ở mục Extra Features bạn chọn Select PHP Version như ảnh bên dưới

Tại bảng điều khiển này bạn sẽ thấy các phần chính như

  • PHP Version: Bạn chọn phiên bản mà cần thiết lập cho webiste
  • Các Extension : Nếu website bạn thiết Extension nào bạn có thể bật tại đây
  • Show PHP Settings: Vào bảng thiết lập các thông số PHP

Trong bảng này bạn có thể thay đổi các thông số PHP, ở đây bạn chỉ cần quan tâm một vài thông số như sau

  • max_execution_time:
  • max_input_vars
  • memory_limit
  • post_max_size
  • upload_max_file

Sau khi thiết lập xong bạn Save lại và có thể kiểm tra bằng file info.php