Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hương dẫn xử lý lỗi Issued certificate has expired

Khi sử dụng lệnh wget để tải bất kỳ file nào từ bên ngoài về. Nếu bạn gặp lỗi Issued certificate has expired thì lỗi này có nghĩa chứng chỉ CA của bạn đã hết hạn, bạn có thể xem thông tin về CA Root hết hạn tại đây

Và để tải về buộc bạn phải thêm tuỳ chọn --no-check-certificate vào sau mỗi link tải. Điều này gây trở ngại cho bạn rất nhiều và cách xử lý sẽ như sau:

ERROR: cannot verify downloads.rclone.org's certificate, issued by ‘/C=US/O=Let's Encrypt/CN=R3’:
  Issued certificate has expired.
To connect to downloads.rclone.org insecurely, use `--no-check-certificate'.

Tại cửa số SSH bạn hãy thực hiện copy và chạy các lệnh sau trong đó

  • Lệnh 1: Cài đặt mới ca-certificate
  • Lệnh 2: cập nhật ca-trust
  • Lệnh 3: Tạo link liên kết
  • Lệnh 4: lệnh cập nhật lại ca-trust
AZDIGI Tutorial
yum install -y ca-certificates
update-ca-trust force-enable
sudo ln -s /etc/ssl/your-cert.pem /etc/pki/ca-trust/source/anchors/your-cert.pem
update-ca-trust
    

Sau khi hoàn tất các lệnh trên. Bây giờ bạn hãy thử wget lại nhé. Mọi thứ đã hoạt động bình thường trở lại.

  • Nguồn tham khảo: https://www.mankier.com/8/update-ca-trust#Source_Configuration

Chúc bạn thực hiện thành công.

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn trong quá trình sử dụng VPS tại AZDIGI, hãy liên hệ trực tiếp với Phòng kỹ thuật qua các thông tin phía dưới: