Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn yêu cầu rút tiền Cộng tác viên

Ngay khi bạn có Thu nhập hiện tại trên 1.000.000 đồng khi xem thống kê tại https://aff.azdigi.com, bạn có thể tiến hành yêu cầu rút tiền đến AZDIGI để chúng tôi thanh toán cho bạn.

Hiện tại AZDIGI hỗ trợ thanh toán thông qua Chuyển khoản ngân hàng. Để yêu cầu thanh toán, bạn gửi một ticket tới Phòng kinh doanh hoặc gửi qua email sale@azdigi.com với nội dung sau:

Tiêu đề: Yêu cầu thanh toán Affiliate

Nội dung: Nhập nội dung tự chọn, bao gồm nhập địa chỉ email của bạn tại hệ thống Affiliate để chúng tôi có thể kiểm tra và thanh toán.

Ngay sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu, bạn sẽ nhận được thanh toán trong vòng 24 – 48 giờ hoặc phản hồi nếu AZDIGI cần thêm thông tin để làm hợp đồng cộng tác viên (cho các cộng tác viên lần đầu rút tiền).

Bình chọn lsvr_kba