Hướng dẫn đăng ký và xác minh chứng chỉ RapidSSL

Chứng chỉ RapidSSL là một loại chứng chỉ SSL giá rẻ do tổ chức chứng thực GeoTrust nổi tiếng cung cấp, giúp website của chúng ta trở nên an toàn hơn với mã hóa 256-bit các dữ liệu người dùng gửi từ trình duyệt, tránh các nguy cơ bị rò rỉ thông tin.

Tại bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách đăng ký chứng chỉ RapidSSL tại AZDIGI và xác minh chứng chỉ chỉ trong 10 phút thao tác.

Đăng ký chứng chỉ

Để đăng ký chứng chỉ RapidSSL tại AZDIGI (350.000 đồng/năm), bạn hãy truy cập vào liên kết https://my.azdigi.com/cart.php?a=add&pid=77. Tại đây bạn sẽ chọn thời hạn cần đăng ký chứng chỉ, AZDIGI khuyến khích bạn đăng ký càng lâu càng tốt vì sau khi hết thời hạn bạn sẽ phải gia hạn và xác minh lại từ đầu.

Đăng ký chứng chỉ RapidSSL

Sau đó quý khách tiến hành hoàn tất đăng ký như một dịch vụ bình thường. Sau khi hoàn tất đăng ký bạn có thể thanh toán theo hướng dẫn AZDIGI gửi qua mail kèm hóa đơn. Sau khi thanh toán và hóa đơn được kích hoạt, bạn có thể sử dụng chứng chứng chỉ SSL ngay lập tức.

Xác minh danh tính tên miền

RapidSSL là loại chứng chỉ DV (Domain Validation) nên chúng ta sẽ xác minh chủ sở hữu tên miền cần cài chứng chỉ. Bây giờ bạn hãy truy cập vào phần Sản phẩm của tôi trên trang khách hàng AZDIGI.

Chọn chứng chỉ SSL vừa được kích hoạt. Lưu ý rằng dịch vụ của bạn phải ở trong trạng thái Đang sử dụng.

Sau đó chọn liên kết Thiết lập ngay.

Sau đó bạn chọn loại máy chủ. Nếu bạn dùng Hosting tại AZDIGI thì chọn cPanel/WHM, nếu bạn dùng VPS tự cài webserver thì chọn loại webserver bạn đang sử dụng, nếu không có trong danh sách thì hãy chọn Other.

Phần CSR là mã CSR của bạn tạo ra kèm private key để đăng ký chứng chỉ, nếu bạn chưa có mã CSR thì tham khảo 1 số hướng dẫn của AZDIGI:

Sau đó kéo xuống dưới bạn sẽ cần nhập thông tin người đại diện đăng ký chứng chỉ. Bạn nên nhập thông tin của bạn vào để có thể toàn quyền làm các bước sau. Sau khi hoàn tất ấn nút Tiếp tục.

Ở bước sau bạn sẽ cần chọn một trong các tên miền mà tổ chức xác minh gửi đường dẫn xác thực. Lưu ý là bạn phải chọn 1 trong các địa chỉ email mà họ cung cấp sẵn, nếu chưa có bất kỳ cái nào thì nên tạo trước khi làm tiếp bước sau.

Email hiển thị ra ở đây là các email được chọn sẵn dựa trên tên miền cần đăng ký chứng chỉ và email đại diện ở thông tin Whois.

Sau khi chọn xong hãy ấn Tiếp tục để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất, hãy kiểm tra hộp thư của email xác nhận đã chọn ở trên và bạn sẽ nhận được một email như thế này từ RapidSSL.

Hãy nhấp vào liên kết trong email và chọn I Approve.

Sau khi đồng ý xác thực SSL. Bạn sẽ nhận được 1 email từ RapidSSL gửi mã chứng chỉ SSL cho bạn như sau:

Ngoài ra bạn cũng có thể lấy mã chứng chỉ tại mục Lấy chứng chỉ trong trang quản trị dịch vụ của AZDIGI.

Lưu ý rằng họ chỉ gửi mã chứng chỉ SSL cho bạn. Nếu bạn cần lấy Intermediate CA Certificates/CA Root của RapidSSL thì có thể copy mã dưới đây:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIETTCCAzWgAwIBAgIDAjpxMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEIxCzAJBgNVBAYTAlVT
MRYwFAYDVQQKEw1HZW9UcnVzdCBJbmMuMRswGQYDVQQDExJHZW9UcnVzdCBHbG9i
YWwgQ0EwHhcNMTMxMjExMjM0NTUxWhcNMjIwNTIwMjM0NTUxWjBCMQswCQYDVQQG
EwJVUzEWMBQGA1UEChMNR2VvVHJ1c3QgSW5jLjEbMBkGA1UEAxMSUmFwaWRTU0wg
U0hBMjU2IENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAu1jBEgEu
l9h9GKrIwuWF4hdsYC7JjTEFORoGmFbdVNcRjFlbPbFUrkshhTIWX1SG5tmx2GCJ
a1i+ctqgAEJ2sSdZTM3jutRc2aZ/uyt11UZEvexAXFm33Vmf8Wr3BvzWLxmKlRK6
msrVMNI4/Bk7WxU7NtBDTdFlodSLwWBBs9ZwF8w5wJwMoD23ESJOztmpetIqYpyg
C04q18NhWoXdXBC5VD0tA/hJ8LySt7ecMcfpuKqCCwW5Mc0IW7siC/acjopVHHZD
dvDibvDfqCl158ikh4tq8bsIyTYYZe5QQ7hdctUoOeFTPiUs2itP3YqeUFDgb5rE
1RkmiQF1cwmbOwIDAQABo4IBSjCCAUYwHwYDVR0jBBgwFoAUwHqYaI2J+6sFZAwR
fap9ZbjKzE4wHQYDVR0OBBYEFJfCJ1CewsnsDIgyyHyt4qYBT9pvMBIGA1UdEwEB
/wQIMAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMDYGA1UdHwQvMC0wK6ApoCeGJWh0
dHA6Ly9nMS5zeW1jYi5jb20vY3Jscy9ndGdsb2JhbC5jcmwwLwYIKwYBBQUHAQEE
IzAhMB8GCCsGAQUFBzABhhNodHRwOi8vZzIuc3ltY2IuY29tMEwGA1UdIARFMEMw
QQYKYIZIAYb4RQEHNjAzMDEGCCsGAQUFBwIBFiVodHRwOi8vd3d3Lmdlb3RydXN0
LmNvbS9yZXNvdXJjZXMvY3BzMCkGA1UdEQQiMCCkHjAcMRowGAYDVQQDExFTeW1h
bnRlY1BLSS0xLTU2OTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEANevhiyBWlLp6vXmp9uP+
bji0MsGj21hWID59xzqxZ2nVeRQb9vrsYPJ5zQoMYIp0TKOTKqDwUX/N6fmS/Zar
RfViPT9gRlATPSATGC6URq7VIf5Dockj/lPEvxrYrDrK3maXI67T30pNcx9vMaJR
BBZqAOv5jUOB8FChH6bKOvMoPF9RrNcKRXdLDlJiG9g4UaCSLT+Qbsh+QJ8gRhVd
4FB84XavXu0R0y8TubglpK9YCa81tGJUheNI3rzSkHp6pIQNo0LyUcDUrVNlXWz4
Px8G8k/Ll6BKWcZ40egDuYVtLLrhX7atKz4lecWLVtXjCYDqwSfC2Q7sRwrp0Mr8
2A==
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDfTCCAuagAwIBAgIDErvmMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAME4xCzAJBgNVBAYTAlVT
MRAwDgYDVQQKEwdFcXVpZmF4MS0wKwYDVQQLEyRFcXVpZmF4IFNlY3VyZSBDZXJ0
aWZpY2F0ZSBBdXRob3JpdHkwHhcNMDIwNTIxMDQwMDAwWhcNMTgwODIxMDQwMDAw
WjBCMQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNR2VvVHJ1c3QgSW5jLjEbMBkGA1UE
AxMSR2VvVHJ1c3QgR2xvYmFsIENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEA2swYYzD99BcjGlZ+W988bDjkcbd4kdS8odhM+KhDtgPpTSEHCIjaWC9m
OSm9BXiLnTjoBbdqfnGk5sRgprDvgOSJKA+eJdbtg/OtppHHmMlCGDUUna2YRpIu
T8rxh0PBFpVXLVDviS2Aelet8u5fa9IAjbkU+BQVNdnARqN7csiRv8lVK83Qlz6c
JmTM386DGXHKTubU1XupGc1V3sjs0l44U+VcT4wt/lAjNvxm5suOpDkZALeVAjmR
Cw7+OC7RHQWa9k0+bw8HHa8sHo9gOeL6NlMTOdReJivbPagUvTLrGAMoUgRx5asz
PeE4uwc2hGKceeoWMPRfwCvocWvk+QIDAQABo4HwMIHtMB8GA1UdIwQYMBaAFEjm
aPkr0rKV10fYIyAQTzOYkJ/UMB0GA1UdDgQWBBTAephojYn7qwVkDBF9qn1luMrM
TjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjA6BgNVHR8EMzAxMC+g
LaArhilodHRwOi8vY3JsLmdlb3RydXN0LmNvbS9jcmxzL3NlY3VyZWNhLmNybDBO
BgNVHSAERzBFMEMGBFUdIAAwOzA5BggrBgEFBQcCARYtaHR0cHM6Ly93d3cuZ2Vv
dHJ1c3QuY29tL3Jlc291cmNlcy9yZXBvc2l0b3J5MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GB
AHbhEm5OSxYShjAGsoEIz/AIx8dxfmbuwu3UOx//8PDITtZDOLC5MH0Y0FWDomrL
NhGc6Ehmo21/uBPUR/6LWlxz/K7ZGzIZOKuXNBSqltLroxwUCEm2u+WR74M26x1W
b8ravHNjkOR/ez4iyz0H7V84dJzjA1BOoa+Y7mHyhD8S
-----END CERTIFICATE-----

Và xin chúc mừng, bạn đã có chứng chỉ SSL và có thể bắt đầu cài đặt lên hosting/webserver ngay bây giờ.

Tham khảo:

Hướng dẫn này có ích cho bạn?