Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cách tạo MySQL Database trong cPanel

Để tiến hành tạo database trên cPanel, bạn truy cập vào mục MySQL Database Wizard để sử dụng công cụ hỗ trợ từng bước để tạo một database và các thông số, user mới hoàn toàn một cách trực quan.

Đầu tiên là điền tên database mới cần tạo và chọn Next Step

 

Sau đó nhập tên của database user cần tạo để truy cập vào database bạn vừa nhập vào ở bước trước.

 

Kế tiếp là tùy chọn các quyền mà User này có thể thao tác được trên Database tương ứng, có thể chọn All Privileges để cấp toàn quyền cho user. Chọn Next Step để xác nhận.

 

Vậy là Database và User mới đã được tạo thành công

 

Chúc bạn thành công.

Was This Article Helpful?