Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Kiểm tra phiên bản CUSTOMBUILD đang sử dụng

Việc tìm hiểu kiểm tra phiên bản CustomBuild mà hệ thống Directadmin bạn đang sử dụng rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến những lệnh sau này của bạn trong quá trình quản trị và dùng lệnh vận hành hệ thống.

Để kiểm tra phiên bản custombuild hệ thống đang được sử dụng là gì bạn sử dụng lệnh sau:

AZDIGI Tutorial
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version
    

Kết quả sẽ phụ thuộc vào phiên bản bạn đang chạy. Như của mình đang chạy là 2.0, một số hệ thống cũ hơn sẽ thể hiện 1.x(Bạn nên nâng cấp nếu kết quả là 1.x)

Kết quả hiển thị khi kiểm tra phiên bản CB, kết quả sẽ khác trên mỗi hệ thống khác nhau.

Chúc các bạn thành công.