Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thiết lập DKIM và SPF cho Email Hosting

Hiện nay để email có thể gửi đi đảm bảo gửi đến inbox của các dịch vụ email lớn thì tên miền bạn gửi đi phải có đầy đủ bản ghi DKIM và SPF. Do vậy nếu bạn chưa có bản ghi DKIM và SPF cho tên miền thì email của bạn có thể sẽ không được gửi đi, hoặc gửi vào spam.

Tại AZDIGI, tất cả các dịch vụ Email Hosting đều sẽ sử dụng chung cấu hình SPF và DKIM nên dù bạn sử dụng gói dịch vụ nào thì chỉ cần trỏ đủ hai bản ghi dưới đây là được.

Name/AliasKiểu bảng ghiGiá trị
@ hoặc bỏ trốngTXTv=spf1 +mx +a +ip4:45.252.248.0/22 +ip4:103.221.220.0/22 ~all
azdigi.com._domainkeyTXTv=DKIM1; h=sha256; k=rsa;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1AGn3G3/DksjRy2C5EriqjvIjOuTiQ4ewmXT3kl+OjkH0EwxZEyy8YW7+G59b0aj5Js118rh5enk3V8dpXT6ytrrsA7x64l+mGW1jO9triVFlgPjsr4RV8mdiWaucGbhdPLHtA3gqkFF8Acsh/RdZOgCWnGoSe6yd8RrCTasEH4hAEe46BGJot2+QoN/b5vQik8KbqEoRf8WFNgr59yi9BfLzrFH4tupziqk2q+Yq0lC/6trW1RJUH/Ox6FG7TZHXw9CFuhmjqrMDVirmfR3Bf0rHKiGdaq9cpsLrbwz0XnZSoLi1Ecdkp1sckNSTeKfUwLneqXlqbhYV+ynbzZX9QIDAQAB

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Hosting của AZDIGI, và tên miền sử dụng nameserver là ns3.azdigi.com và ns4.azdigi.com thì bạn có thể sửa bản ghi DNS này tại mục Zone Editor trong giao diện cPanel của host, tham khảo chi tiết tại đây.

Trường hợp bạn đang sử dụng nameserver ns1.azdigi.com và ns2.azdigi.com thì có thể sửa thông qua tính năng DNS Manager trên giao diện https://my.azdigi.com.

Hoặc nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc sửa bản ghi DNS thì có thể liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ nhanh nhất.

5/5 - (1 bình chọn)