Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Các lệnh Linux kiểm tra thông số VPS

Khi sử dụng Linux VPS, bạn có thể sử dụng các lệnh dưới đây để kiểm tra từng thông số riêng biệt trên máy chủ.

Lệnh kiểm tra CPU:

cat /proc/cpuinfo

Lệnh theo dõi tài nguyên VPS:

top -c

Lệnh kiểm tra hệ điều hành:

uname -a

Lệnh kiểm tra Ram:

free -m

Lệnh kiểm tra dung lượng đĩa cứng:

df -h

Lệnh kiểm tra tốc độ đọc ghi đĩa cứng:

time sh -c “dd if=/dev/zero of=ddfile bs=8k count=250000 && sync”; rm ddfile
Bình chọn lsvr_kba