Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sửa lỗi khởi động Openlitespeed thất bại

Trong quá trình sử dụng các control panel hỗ trợ Openlitespeed như CyberPanel thì đôi lúc chúng ta có thể sẽ gặp một số lỗi nhất định. Và ở trong bài này AZDIGI sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục một lỗi khởi động Openlitespeed thất bại với trạng thái như bên dưới:
AZDIGI Tutorial
[root@sv1 lshttpd]# systemctl status lshttpd
● lshttpd.service - OpenLiteSpeed HTTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lshttpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: core-dump) since Sat 2021-02-20 08:28:52 +07; 15s ago
Process: 604662 ExecStop=/usr/local/lsws/bin/lswsctrl delay-stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 674067 ExecStart=/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 674114 (code=dumped, signal=ABRT)
CGroup: /system.slice/lshttpd.service

Feb 20 08:28:49 sv1.azdigi.com systemd[1]: Starting OpenLiteSpeed HTTP Server...
Feb 20 08:28:49 sv1.azdigi.com lswsctrl[674067]: [OK] litespeed: pid=674084.
Feb 20 08:28:52 sv1.azdigi.com lswsctrl[674067]: [OK] litespeed: pid=674114.
Feb 20 08:28:52 sv1.azdigi.com systemd[1]: Started OpenLiteSpeed HTTP Server.
Feb 20 08:28:52 sv1.azdigi.com systemd[1]: lshttpd.service: main process exited, code=dumped, status=6/ABRT
Feb 20 08:28:52 sv1.azdigi.com systemd[1]: Unit lshttpd.service entered failed state.
Feb 20 08:28:52 sv1.azdigi.com systemd[1]: lshttpd.service failed.

I.  Sửa lỗi khởi động Openlitespeed thất bại

Để sửa lỗi khởi động Openlitespeed thất bại các bạn cần thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: SSH vào hệ thống DirectAdmin của bạn

Để sửa lỗi khởi động Openlitespeed thất bại, việc đầu tiên chúng ta cần làm là SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau: Sau khi đã SSH thành công chúng ta tiếp tục với bước 2 để thực hiện các lệnh sửa lỗi này.

Bước 2: Thực hiện các lệnh sửa lỗi khởi động Openlitespeed thất bại

Chúng ta sẽ cần thực hiện các lệnh sau:
AZDIGI Tutorial

cd /tmp/lshttpd/ mv bak_core bak_core_OLD

khởi động Openlitespeed thất bại lshttpd.service failed Giải thích hai lệnh trên:
  • Lệnh 1: Di chuyển vào thư mục lshttpd.
  • Lệnh 2: Đổi tên thư mục bak_core sang bak_core_OLD.
Sau khi đã thực hiện xong hai lệnh trên, bạn cần khởi động lại máy chủ nữa là xong. Khi máy chủ của bạn khởi động Openlitespeed sẽ tự động được khởi chạy.

III. Tổng kết

Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ khắc phục được vấn đề và giúp các website hay dịch vụ của các bạn hoạt động trở lại. Chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:
5/5 - (1 bình chọn)