Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nâng cấp Kernel cho Ubuntu 16.04

Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho dịch vụ SSD KVM VPS.

Mặc định Ubuntu 16.04 hiện nay đi kèm kernel phiên bản 4.4.0-21-generic   . Bạn có thể tự kiểm tra phiên bản kernel trên VPS bằng cách sử dụng lệnh sau:

uname -r

Để thay đổi phiên bản kernel khác cho hệ điều hành Ubuntu 16.04, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong bài này.

Tìm phiên bản kernel

Trước tiên ta sẽ tìm phiên bản kernel có sẵn trong apt package bằng 2 lệnh sau:

sudo apt-get update 
apt-cache search --names-only linux-image

Một danh sách các phiên bản kernel sẽ hiển thị ra, bạn chỉ cần tìm phiên bản cần cài đặt và thay lại số phiên bản trong lệnh cài đặt dưới đây:

sudo apt-get install linux-image-4.4.0-75-generic linux-headers-4.4.0-75-generic

Nếu hệ thống có hỏi bạn tạo tập tin /boot/grub/menu.lst  hãy chọn Y.

Đối với phiên bản kernel không có trong thư viện

Nếu bạn cần cài phiên bản kernel không có sẵn trong thư viện thì hãy tìm phiên bản kernel tại  http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/.  Bạn chọn thư mục phiên bản cần tải về và tải hai tập tin generic    và  all    dành cho amd64. Ví dụ:

wget  http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.24/linux-headers-4.9.24-040924-generic_4.9.24-040924.201704210431_amd64.deb  
wget  http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.24/linux-image-4.9.24-040924-generic_4.9.24-040924.201704210431_amd64.deb  
wget  http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.9.24/linux-headers-4.9.24-040924_4.9.24-040924.201704210431_all.deb 

Sau đó cài đặt tất cả tập tin vừa tải về:

sudo dpkg -i *.deb

Bây giờ bạn có thể làm tiếp bước dưới để hoàn tất.

Thiết lập phiên bản kernel khi boot

Sửa tập tin /etc/default/grub.

nano /etc/default/grub

Tìm GRUB_DEFAULT=0    và thay thành  GRUB_DEFAULT=saved   . Sau đó chèn thêm 2 đoạn sau vào bên dưới:

GRUB_SAVEDEFAULT=true 
GRUB_DISABLE_SUBMENU=y

Sau đó tái tạo tập tin grub.cfg:

export GRUB_CONFIG=sudo find /boot -name "grub.cfg"

Và rebuild lại tập tin này:

sudo update-grub

Bây giờ ta sẽ hiển thị danh sách các phiên bản kernel đã cài đặt với lệnh sau:

grep 'menuentry ' $GRUB_CONFIG | cut -f 2 -d "'" | nl -v 0

Và bây giờ bạn cần sử dụng phiên bản kernel nào chỉ cần dùng lệnh grub-set-default để thiết lập. Ví dụ bạn muốn sử dụng phiên bản kernel có số thứ tự là 0 thì chỉ cần dùng lệnh:

grub-set-default 0

Lưu ý là không dùng các phiên bản recovery mode.

Và khởi động lại VPS.

reboot

Sau khi VPS reboot hoàn tất, đăng nhập vào lại VPS và kiểm tra lại phiên bản kernel với lệnh uname -r.

Bình chọn lsvr_kba