Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn Disable IP Check trên DirectAdmin

Mặc định khi IP của bạn truy cập vào trang DirectAdmin(DA) thì DA sẽ check ip của bạn nhằm thiết lập một session làm việc.

Ví dụ khi bạn sử dụng IP là 1.2.3.4 truy cập vào DA thì DA sẽ check ip 1.2.3.4 để cấp cho trình duyệt của bạn một session.

Tuy nhiên do IP public của bạn thay đổi liên tục nên chỉ cần nhấn reload hoặc thực hiện thao tác trên DA lập tức session sẽ bị out do DA check ip khi đó không phải là 1.2.3.4 nữa mà một IP khác như 4.5.6.7. Việc check IP này nhằm nâng cao tính bảo mật của server. Tuy nhiên trong lúc sử dụng sẽ gây khó khăn khi bạn sử dụng IP động thay đổi liên tục làm bạn không thể đăng nhập sử dụng được.

Trong bài viết này AZDIGI hướng dẫn các bạn tắt chức năng này đi ở DirectAdmin (mình cũng không khuyên khích các bạn tắt nó)

Để tắt bạn cần SSH vào server/vps và mở file directadmin.conf lên sau đó tìm đến disable_ip_check

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Mặc định dòng disable_ip_check sẽ là =0 thì bạn hãy chuyển về =1 là được

disable_ip_check=1

Sau đó bạn lưu lại bằng lệnh :wq và restart lại DirectAmin(DA)

service directadmin restart

Hoặc bạn có thể copy 2 lệnh sau sau đó dán vào cửa sổ trong SSH.

sed -i 's/disable_ip_check=1/disable_ip_check=1/g'  /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
sys
service directadmin restart

  • Hotline 247: 028 730 24768 (Ext 0)
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@azdigi.com
Bình chọn lsvr_kba